ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van Next Level Cars statutair gevestigd te Waardenburg en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 76521141, hierna te noemen NLC, aan opdrachtgevers voor te verrichten werkzaamheden, koop- en andere overeenkomsten.
Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder de auto: personenauto waarvan het totaalgewicht incl. laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg
– de overeenkomst: De overeenkomst van koop en plaatsing van onderdelen, reparatiewerkzaamheden en transport van auto’s. Onder onderdelen wordt ook verstaan folie (bijvoorbeeld wrapping en Xpel)
– de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, het tunen van auto’s en transportwerkzaamheden
– de opdrachtgever: degene die NLC een opdracht geeft tot het kopen van onderdelen en uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden.

Artikel 1 – De offerte.
De offerte van NLC wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. Een offerte waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat die een verschrijving of vergissing bevat bindt NLC in geen geval.

Artikel 2 – De overeenkomst. De overeenkomst dient schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst wordt een afschrift aan de opdrachtgever verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 – De inhoud van de overeenkomst. In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
– de door opdrachtgever gewenste onderdelen
– de omschrijving van de werkzaamheden
– de prijzen van de onderdelen en werkzaamheden
– de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum
– de verwijzing naar de garantiebepalingen
– de wijze van betaling.

Artikel 4 – Prijswijzigingen/stijging.
Prijsstijgingen door wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen van onderdelen worden doorberekend. De opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden, ingeval de verhoging van de bedongen prijs door NLC plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 – De overschrijding van de leveringstermijn
1. Indien NLC toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vastgestelde leveringstermijn, kan de opdrachtgever vergoeding verlangen van de geleden schade.
2. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van NLC, hebben zowel opdrachtgever als NLC het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. In alle gevallen waarin NLC zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 – Annulering.
Opdrachtgever heeft de bevoegdheid de overeenkomst te annuleren, ongeacht of NLC in zijn verplichtingen te kort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De opdrachtgever is gehouden om binnen één week na deze annulering NLC alle schade die ten gevolge van de annulering wordt geleden te vergoeden. Indien de opdrachtgever binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft NLC het recht de opdrachtgever schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op de annulering.

Artikel 7 – De opdracht.
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven. Een elektronisch door opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door NLC is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan opdrachtgever verstrekt.

Artikel 8 – Prijsopgave en termijn.
Opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij opdrachtgever en NLC een vaste prijs en/ of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient NLC contact met de opdrachtgever op te nemen, om de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van NLC voor de reeds verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient NLC opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van NLC.

Artikel 9 – De factuur.
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecifieerde rekening afgegeven. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere belastingen, accijnzen of heffingen van overheidswege, tenzij specifiek vermeld.

Artikel 10 – Stallingskosten.
Indien opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van beëindiging van uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan NLC een vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

Artikel 11 – Retentierecht.
NLC kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet
opdrachtgever de kosten van eerdere door NLC verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet
de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met NLC niet of niet geheel voldoet. NLC kan het retentierecht niet uitoefenen indien opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de Geschillencommissie Voertuigen, heeft gesteld.

Artikel 12 – Vervangen onderdelen.
Vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze daarom, bij verstrekking van de opdracht, heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die i.v.m. garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever met behulp van deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld.

Artikel 13 – Schadetaxatie.
Indien NLC een schadetaxatie heeft verricht, worden aan opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening gebracht. Deze worden niet in rekening gebracht indien opdracht tot reparatie aan NLC wordt verstrekt. De taxatiekosten worden schriftelijk overeengekomen.

Artikel 14 1. NLC garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking aan opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Op nieuwe onderdelen is de garantie van toepassing die wordt gegeven door de fabrikant of importeur. Als na uitvoering van een door opdrachtgever opgedragen chiptuning en/of ander modificaties versnelde of heviger slijtage optreedt aan onderdelen van een auto, fabrieks- of importeursgarantie vervalt of een ander nadeel voor opdrachtgever ontstaat, blijft deze schade in alle gevallen voor rekening van opdrachtgever.

2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet z.s.m. na het constateren van de gebreken NLC daarvan in kennis stelt;
b. NLC niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen
c. derden zonder voorkennis of toestemming van NLC werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door NLC verrichte werkzaamheden. De garantie geldt wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit bij NLC van toepassing is. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 15 – De betaling
1. De schulden van opdrachtgever aan NLC zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt ook verstaan bijschrijving van het factuurbedrag op de door NLC aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering.
2. Indien schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is NLC gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Deze verhoging van het factuurbedrag is voorwaarde waaronder NLC-uitstel van betaling verleent. De verhoging gaat een maand na verzending van de factuur in.
3. NLC ziet altijd af van contante betaling en er geldt een betalingstermijn voor levering.
4. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te betalen voor levering. Doet hij dat niet, zendt NLC na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft opdrachtgever de gelegenheid dezelfde dag na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog niet is betaald, is NLC gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Door NLC gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen.
5. NLC kan van opdrachtgever een aanbetaling verlangen. Deze kan maximaal 60% van de prijs zijn. Voor het aanschaffen van onderdelen kan NLC een aanbetaling verlangen ter hoogte van de overeengekomen offerte prijs.

Artikel 16 Levering.
1. Aflevering van de auto of andere zaak waaraan NLC de werkzaamheden heeft verricht, geschiedt op het terrein van NLC. Op verzoek kan de aflevering ook elders geschieden. Hieraan verbonden kosten zijn voor rekening opdrachtgever.
2. Een zaak die opdrachtgever aan NLC heeft toevertrouwd voor uit te voeren werkzaamheden blijft voor risico van opdrachtgever. Laatstgenoemde dient deze zaak voor eigen rekening toereikend te verzekeren.

Artikel 17 – Afwijkingen.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Een eventueel overeengekomen afwijking geldt eenmalig.

Artikel 18 – Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens van opdrachtgever vermeld op de orderbevestiging verwerkt NLC in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand hiervan kan NLC de overeenkomst uitvoeren en garantieverplichtingen jegens opdrachtgever nakomen, opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp voor ‘direct mailing’ activiteiten wordt het eventueel door opdrachtgever bij NLC aan te tekenen verzet.